Panda Bygg AS
Det miljøvennlige byggefirma
Utskriftsvennlig versjon

SKANDINAVISK BYGGMESTER & RÅDGIVENDE BYGNINGSBIOLOG

Piet Jensen
- kongelig privilligert byggmester og allsidig håndverker av Guds nåde...

Med en oppvekst på Jyllands vestkyst i en stedtypisk 4-lenget og stråtekt gård, bygget på midten av 1800-tallet av lokale materialer, så som rekved, soltørret jordstein og tunet brolagt med toppede naturstein, mottok jeg fornemmelsen for naturlig byggeri i dåbsgave.


Etter endt skolegang fortsatte jeg i tømrerlære og ble utlært i 1973.

Derpå gikk det direkte i militærtjenesten som ble avviklet på et av Marinens kystvaktfregatter, inspiserende farvannene omkring Færøyene og Grønland.

Innledte etterpå en mer eller mindre sammenhengende 10 års periode som globetrott. 

 Ente i 1984 opp på en biodynamisk jordbruksskole i Sverige, hvor jeg lærte å dyrke, lagre og tilberede økologisk mat.
Samtidig kom jeg i berøring med den miljøvennlige tankegangen omkring naturlig byggeri, som jeg siden har vært med til å utvikle gjennom uttallige kurser og prosjekter både i inn- og utland.

Drev eget håndverksforetak i Sverige innen jeg i 1990 flyttet til Danmark for å gå 1 år på mesterskole.

Med mestertittelen i lommen vendte jeg tilbake til Sverige. Her var det imellomtiden blit resesjon og dårlige tider i byggebransjen., så i 1993 gikk flyttelasset videre til Norge, hvor jeg med familie etablerte meg som byggmester i Vestby.
Den danske mestertittelen ble imidlertid ikke godkjent her på berget og alt måtte tas på nytt for å oppfylle de norske kravene. Men selv etter å ha fullført dette 2 år senere ble jeg nektet mestertittelen; - denne gang med begrunnelsen;..."at dansk svennebrev ikke er likeverdig med norsk svennebrev i tømrerfaget"!!

 Om dette nå skyldtes aversjon mot utlendinge eller et utslag av nasjonal proteksjonisme vet jeg ikke, men jeg fant tiden overmoden for å vende det regide og firkantede godkjenningssystemet ryggen og konsentrere meg om mitt firma og kundene, som heldigvis var mer opptatt av mine håndverksmessige ferdigheter.
Først 10 år og mange fornøyde kunder senere forbarmet formynderiet seg over meg og tildelte meg omsider mesterbrevet.

Utover det daglige arbeide, som i det vesentlige går på rehabilitering av bestående bygninger, interesserer jeg meg for gamle materialkunnskaper, håndverksteknikker og vern av eldre bygninger. Denne kunnskap er det viktig å ta til vare, og formidle videre til neste generasjons håndverkere for at den ikke skal forsvinne. Så da Per-Willy Færgestad og Bygningsvernsentret på Follo Museum i 2011 startet opp RRA (Riktig Restaurering Akershus) som et etterutdanningstilbud for bygningshåndverkere, meldte jeg meg på og gjennomførte i løpet av den neste 2 års periode alle kursets 14 helgesamlinger. Målet er å øke kompetansen vedr. håndverksteknikker, byggeskikk og bygningsvern ifbm. istandsetting av verneverdige og fredete bygninger.
I tillegg har jeg et sterkt engasjement for en bærekraftig utvikling og økologisk bygging. I den forbindelse har jeg vært med på å utvikle alternative byggemetoder med bruk av bl.a.  halm, leire og jord, og vært medstifter av interesseorganisasjonen NJH - (Norsk Jord- og Halmbyggeforening). 
Har i regi av denne, gjennomført en rekke prosjekter de siste tiår, hvor disse materialer har vært anvendt og sitter nå inne med et ganske omfattende erfaringsgrunnlag og spisskompetanse på området.
Utviklingen av denne byggeteknikken har blitt mer og mer rasjonallisert inntil dagens pre-fab.-halmelementer, som er konkurransedyktig med alle andre ferdighus-produsenter.
Denne innsikten var også årsaken til at jeg i 2008 ble engasjert som lærer på "byggelinjen med fordypning i økologisk byggeteknikk" ved Fyresdal Videregående Steinerskule i Vest-Telemark en 3 årstid inntil skolen dessverre ble nedlagt.

Miljøvennlig bygging begrenser seg ikke kun til de yttre konstruksjonene, men er like så viktig ifbm. innemiljøet.
For å kunne vurdere og veilede i dette kompliserte tema har jeg gjennomført en tysk utdannelse i bygningsbiologi (Baubiologie), som tar sikte på å fremme sunne hus og et godt inneklima.
Er medlem i NIO - (Norsk Innemiljø Organisasjon)

For å imøtekomme nye krav fra myndighetene og kunne veilede kundene på den beste måte er det nødvendig å løpende oppdatere seg. Deltar derfor ofte på seminarer og kurser arrangsjert av bransjens organisasjoner.
Har bl.a. deltatt på Byggmesterforbundet kurser i Byggeplassledelse og Byggesaken for bedre å kunne ivareta ledelsen av en byggeplass og for også å kunne påta meg ansvarsrett for utførelse og kontroll. 
Som enkeltpersonforetak er man i en ganske utsatt posisjon, både som bedrift og privat, så da kravet til egenkapital i 2012 ble redusert gikk jeg derfor over til aktieselskap.