Panda Bygg AS
Det miljøvennlige byggefirma
Utskriftsvennlig versjon

Bygningsbiologi


Publisert: 01.07.2015
Bygningsbiologi er et verktøy for å fremme et godt bomiljø, samt et sunt inneklima, hvor trivsel og god helse går hånd i hånd. Dette er et forholdsvis nytt og upåaktet arbeidsområde innenfor det moderne byggeri i Norge - ennå

Bygningsbiologi

Foreløpig eksisterer utdannelsen bare i Tyskland (Baubiologie), hvor den har oppnådd stor anerkjennelse. Der blir bygningsbiologer ofte brukt i forbindelse med både planlegging av nye boliger, såvel som ved restaurering av eldre eiendommer.

Ut fra det faktum, at vi i dag tilbringer bortimot 90 % av døgnets timer innendørs, og at det i løpet av de siste 30 år har vært en voldsom økning i innemiljørelaterte sykdommer, som f.eks. astma, allergi og andre utslag av overfølsomhet - med redusert livskvalitet tilfølge - er bygningsbiologens virkefelt mer aktuell enn noensinne.

Siden andre verdenskrig er det blitt fremstilt mer enn 50.000 ulike kunststoffer, som enten i sin helhet eller som komponenter inngår i moderne byggevarer. Den skadelige virkningen av disse stoffene hver for seg kan synes nokså ubetydelig, men summen av disse påvirkningene over tid kan være helsetruende.
I tillegg kommer diverse tekniske installasjoner, som et moderne hjem fylles med, der spesielt elektrisk utstyr og mekaniske ventilasjonsanlegg står under mistanke for å bidra til et dårlig innemiljø. Materialevalg og de tekniske løsninger vil derfor være av avgjørende betydning for bomiljøets kvalitet, trivselen og god helse.

For en legmann vil det være vanskelig, for ikke å si umulig, å treffe de riktige valg i denne jungelen av tilbud og muligheter, som i dag finnes på markedet.. Bygningsbiologen, som igjennom sin utdannelse og praktiske erfaring har beskjeftiget seg inngående med alle disse komplekse spørsmål, vil derfor være en betryggende støttespiller og ha med på laget, når noe så fundamentalt viktig som ens bo-komfort og inneklima skal utformes.

Dette gjelder både i prosjekteringsfasen, som ved utførelsen og senere under vedlikehold og rehabilitering. Eller når det dreier seg om å gjøre de riktige valg mht: tomt, byggevarer, isolasjon, oppvarming, belysning, møbler/innredning, overflatebehandling/farver, enøk-tiltak, m.m.
Gjelder det skadelige magnetiske og elektriske strålingsfelter, radongasser, asbestmaterialer, mikroorganismer, fukt, sopp og råteskader ect, kan bygningsbiologen sørge for at nødvendige undersøkelser blir utført og at saneringstiltak iverksettes av autoriserte foretak.

Bygningsbiologene er samlet i en egen bransjeorganisasjon - NIO - Norsk Innemiljø Organisasjon, som i sin tur er tilknyttet andre økologiske og miljøbevisste nettverk og bedrifter innen byggesektoren. Dette innebærer at et ganske bredt erfaringsgrunnlag og høyt kompetansenivå står til disposisjon, når vanskelige oppgaver skal løses.

«Sunnhet er ikke alt,
men uten sunnhet er alt ingenting»
Schopenhauer.